We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Stomnätspunkt, plan

I Helsingborg har vi ungefär 6 500 stompunkter som tillsammans utgör Helsingborgs geodetiska stomnät.

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna.

Stompunkterna används vid mätning i samband med all kartläggning i staden. Gator, ledningar, fastighetsgränser, byggnader och anläggningar över och under mark mäts in med stompunkterna som utgångspunkter.

En stompunkt kan till exempel vara ett rör som är nedslaget i marken eller en ståldubb i en betongsockel. Det kan också vara en stålplatta i en vägg eller, för de enklaste markeringarna, bara en stålspik i asfalt. Andra benämningar på stompunkterna är ”polygonpunkter”, ”fixar” och ”triangelpunkter”. I gatorna känns punkterna igen genom att de ofta finns under ett litet järnlock med en triangel.

Gemensamt för stompunkterna är att de genom noggrann mätning har lägesbestämts i ett koordinatsystem. De flesta punkterna är också höjdbestämda över nollplanet. Punkternas koordinater och höjder bestäms numera i koordinatsystemet med hjälp av bland annat GPS-teknik, med en osäkerhetsnivå som för den högsta noggrannhetsklassen av punkter ligger på nivån 5 millimeter.

Kraven på noggrannhet är mycket höga. De som bygger ut infrastrukturen behöver ha tillgång till stompunkterna koordinater med minsta möjliga osäkerhetsnivå för att kunna sätta ut anläggningsdetaljer i samband med byggande av järnväg, tunnlar, broar med mera.

Det är kart- och mätenheten vid stadsbyggnadsförvaltningen som svarar för mätningarna. Resultatet dokumenteras i stadens geodatabas.

Helsingborgs stad kan inte hållas ansvarig för felaktig användning av stompunkterna. Läs mera här: Tillhandahållande av stomnätsuppgifter.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.